Gebruiksvoorwaarden op Benidorm Nieuws

Gebruiksvoorwaarden op Benidorm Nieuws. Hier lees je nieuws en informatie uit Benidorm én de Costa Blanca. Wij maken ook videoreportages, ontvangen persberichten diverse gemeenten in de Costa Blanca en halen nieuwsberichten uit de Spaanse media. Onjuistheden en vertaalfouten zijn voorbehouden.

Door je bezoek aan deze website stem je stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die Benidorm Nieuws aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze website aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Benidorm Nieuws garandeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken beschikbaar zijn. Benidorm Nieuws behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. Benidorm Nieuws sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen bezoeken.

De toegang tot en het gebruik van onze website

Je hebt het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. Je mag de normale werking van onze website niet hinderen en dient volgende gedragsregels na te leven op onze website:

 1. Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Benidorm Nieuws, in ruime zin, die werken op onze website;
 2. Niet het gebruik door andere bezoekers van onze website hinderen;
 3. Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze website;
 4. De beveiliging van onze website niet ontwijken of hinderen;
 5. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze website, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behoudt Benidorm Nieuws zich het recht voor om je de toegang tot onze website te weigeren.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar websites van derden. Dit betekent niet dat Benidorm Nieuws deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Benidorm Nieuws enige garantie met betrekking tot de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Benidorm Nieuws is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke website en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten
De rechten met betrekking tot Benidorm Nieuws en de bijbehorende logo’s, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij Benidorm Nieuws en behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de website, digitale uitgaven van Benidorm Nieuws berusten uitsluitend bij Benidorm Nieuws en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Benidorm Nieuws is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) (“screen scraping”) of anderszins – is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.

Benidorm Nieuws heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van Benidorm Nieuws, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Gedragsregels bij plaatsen content

Indien er de mogelijkheid is om content te plaatsen (zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s etc.) dan zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

 • Wees beleefd
 • Maak je bekend
 • Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen
 • Geef argumenten voor je mening
 • Schrijf een reactie in begrijpelijk, beschaafd en goed Nederlands
 • Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen
 • Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld
 • Maak je niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.)
 • Plaats geen reclame uiting
 • Plaats geen persoonsgegevens van derden
 • Maak geen inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van anderen
 • Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken (software, muziek enz.)
 • Als je een link plaatst in je reactie, leg dan uit waarom de link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

Benidorm Nieuws sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door jou of derden geplaatste reactie of content uit. Je bent zelf aansprakelijk en vrijwaart Benidorm Nieuws voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houdt met de door jou geplaatste reacties en content. Benidorm Nieuws behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen, dan wel deze te weigeren.

Door plaatsing van enige content op onze website geef je Benidorm Nieuws een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien je geen rechthebbende bent van de geplaatste content dien je toestemming te hebben van de rechthebbende voordat je tot plaatsing overgaat. Tevens dien je bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van de geportretteerde(n).

Privacy
Het privacy statement van Benidorm Nieuws is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website van Benidorm Nieuws en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik hier om naar het privacy statement te gaan.

Slotbepaling
Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van Benidorm Nieuws samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.

Lees ook het Privacy beleid / AVG

Benidorm Nieuws - Het nieuws uit de Costa Blanca, gewoon online!

MIX XL – DJ Marco

Benidorm Nieuwsradio